ATTENZIONE: Proroga presentazione domande sanatoria 

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 15.06.2020 sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di   regolarizzazione di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Nel caso non foste già informati sulla sanatoria, vi invito a leggere il precedente articolo https://emiuris.it/procedura-amnistise-huajt-sanatoria/

LAJMËRIM: Shtyrja e afatit të kërkesave për “sanatoria”

 Me vendim të Këshillit të Ministrave të datës 15.06.2020, është shtyrë nga 15 korriku në 15 gusht 2020 afati i aplikimit për “sanatoria” ose   legalizimin e të huajve në territorin italian në bazë të nenit 103 të dekret ligjit 19 maj 2020, n. 34.  Nëse nuk jeni të informuar mbi “sanatorian”, ju ftoj të lexoni artikullin paraardhës  https://emiuris.it/procedura-amnistise-huajt-sanatoria/