Assolve l’imputato ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

Punësimi i punëtorëve klandestinë: që punëdhënësi të dënohet, duhet prova e plotë e punësimit efektiv të punëtorit të parregullt.

Gjykata e Milanos, duke gjykuar një të pandehur që akuzohej për krimin e dënuar nga neni 22, paragrafi 12, TUI, identifikon elementët përbërës të çështjes. Le të shohim çfarë parashikon art. 22, paragrafi 12, TUI më në detaj:

12. Punëdhënësi që punëson punëtorë të huaj pa lejen e qëndrimit të parashikuar nga ky nen, ose të cilit i ka skaduar leja dhe nuk është kërkuar rinovimi, është revokuar ose anulluar, brenda kushteve të ligjit, dënohet me burgim nga gjashtë muaj deri në tre vjet dhe me gjobë 5000 euro për çdo punëtor të punësuar.

Në fakt, i pandehuri akuzohej se kishte punësuar një person pa leje qëndrimi në kompaninë e tij. Në përfundim të seancës, megjithatë, trupi gjykues sqaroi se “në rastin konkret, nuk është paraqitur asnjë provë në lidhje me punësimin efektiv në firmën e të pandehurit […] Nuk rezulton se i akuzuari ka qenë në dijeni të veprimtarisë së punëtorit […]. Prandaj, asgjë nga ajo që propozohet në akuzë nuk është vërtetuar”.
Për këtë, rrethanat e raportuara nga zyra jonë në kuadër të hetimit ishin vendimtare: i huaji i parregullt, në fakt, u identifikua nga forcat e rendit jo në vendin e punës, por në një automjet pa stemën e kompanisë, së bashku me një tjetër person, i rregullt në territorin kombëtar dhe i punësuar nga i pandehuri, klient i zyrës. Në kuadër të hetimeve të mëpasshme, rezultoi se, mes dy personave të ndaluar në automjet, kishte një lidhje familjare dhe i huaji i parregullt deklaroi se kishte marrë një shumë eurosh dorazi direkt nga vëllai i tij për ditën e punës që sapo kishte përfunduar.

Gjykata, duke bërë të sajën tezën e plotë të mbrojtjes sonë, e shpalli të pafajshëm të akuzuarin në bazë të nenit 530 c.p.p. sepse fakti nuk ekziston.

Vendimi i Gjykatës

 

Bisedat në WhatsApp, mund të përdoren si provë në gjyq?

Aksidentet rrugore dhe dëmshpërblimi në Itali